Teambuilding

Teambuilding là gì?

Xây dựng nhóm (teambuilding) là khái niệm bao gồm các hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển của một đội ngũ, tạo nên hiệu quả công việc. Hoạt động...

Xem tiếp